Untitled

Answer to the questions.

What is your name?My name is Daniel

What is your surname?My surname is Varanyan

How old are you?I am 8 years old.

Have you got a sister or a brother? I have got a sister

What is your mothers name?My mother’s name is Nare

What is your fathers name?My father’s name is Karenn

Ճամփորդություն դեպի Թեղենյաց վանք

Մենք դասարանով գնացել էինք Բուժական գյուղ, հաղթահարելու բարձունք: Ճանապարհը շա՛տ գեղեցիկ էր: Ճանպարհին անցանք գետի վրայով, ցատկոտելով քարերի վրա: Իսկ բարձունքում գտնվում էր Թեղենիս վանքը: Ինձ շատ դուր եկավ այս ճամփորդությունը, անհամբեր սպասում եմ մեր հաջորդ ճամփորդությանը:

Անհատական ուսումնական պլան

  • Անուն Ազգանուն՝Դանիել Վարդանյան
  • Դպրոց, դասարան- Արևմտյան դպրոց ,3-3 դասարան
  • Երկարօրյա ծառայություն– օգտվում եմ
  •  Երթուղու համար և նշեք միակողմանի թե երկկողմանի: (Ինչպե՞ս եմ գալիս դպրոց) – չեմ օգտվում
  • Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրում եք, թե ոչ– այո
  • Ընտրությամբ գործունեության խումբ– երաժշտություն
  • Լրացուցիչ խմբակներ- չեմ հաճախում

Թռչունի մտածմունքը. Նամակ թռչունին

Բարև, սիրելի թռչուն:

Ես Դանիելն եմ: Ես շատ եմ ուզում ընկերանալ քեզ հետ: Ինձ կսովորեցնես թռչել քեզ նման, դեպի վեր:

Տիկնիկներով թատրոն

Կացին ախպերը

Hello world!

Welcome to your brand new blog at Edublogs!

To get started, simply visit your blog’s dashboard, edit or delete this post and check out all the other options available to you.

Like more help?

We can walk you through step-by-step in our guide to getting started with your blog.

Happy blogging!